Vindfall

Lovisagruvan Utveckling AB (LUAB) har under 2018 förvärvat bearbetningskoncessionen för Vindfall K nr 1 och ansökan om bearbetningskoncession för Vindfall K nr 2 samt även intill liggande undersökningstillstånden Sörtärnan nr 2 och Sörtärnan nr 201.

Bearbetningskoncessionen Vindfall K Nr 1 gäller till 2039-06-29 och ger LUAB rätt att utvinna de mineral som finns i koncessionsområdet (bly, zink, koppar och silver). Dock ger bearbetningskoncessionen inte rätt att påbörja själva verksamheten. För detta krävs bland annat även tillstånd enligt miljöbalken mm. Koncessionsområdet har en yta av drygt 19 hektar och ligger strax söder om Forsbacka i Gävle kommun och Gävleborgs län.

Inom koncessionsområdet finns en zinkblände- och blyglansmineralisering med viss halt av silver och koppar i ett sidoberg av skarn och karbonatsten.

Den senaste uppskattningen av mineraltillgångarna i Vindfallfyndigheten utfördes 2012 av Wiking Mineral AB som redovisade en indikerad mineraltillgång om 312 870 ton med 54 g/t Ag, 0,3 % Cu, 8,5 % Zn samt 2,9 % Pb. Bedömningen uppges vara utförd i enlighet med JORC-standarden av Wiking Minerals dåvarande chefsgeolog Mats Willdén (ackreditering saknas). Uppskattningen, som baseras på en gränshalt av 5 % Pb+Zn, anges exklusive gråbergsinblandning.

Förekomsten har vissa likheter med Lovisagruvan men strukturen är mera splittrad och malmbredderna större. Förekomstens zinkblände- blyglansmineralisering uppträder i flera linser med varierande sidostupning. Linserna är inte begränsade vare sig i sidled eller mot djupet och vi bedömer att det finns goda utgångspunkter för fortsatt prospektering, dels mot djupet sydväst om Vindfallfyndigheten i vad som benämns ”Djupmalmen”, dels i nordost i riktning mot den närbelägna Sörtärnanmineraliseringen.

Beträffande övriga ärenden kopplade till förvärvet av Vindfall K Nr 1 så meddelas att Bergsstaten beviljat anstånd till LUAB att komma in med komplettering av handlingar för fortsatt handläggning av ansökan om bearbetningskoncession Vindfall K Nr 2 samt att Bergsstaten för närvarande handlägger ansökan om överlåtelse av undersökningstillståndet Sörtärnan Nr 2 (Sörtärnanmineraliseringen) samt undersökningstillståndet Sörtärnan 201 (mellan Sörtärnan och Vindfall K Nr 1).

Den senast utförda uppskattningen av mineraltillgången i Sörtärnanfyndigheten har utförts av Wiking Mineral och avser mineralisering från 20 till 100 m djup under markytan. Enligt bedömningen innehåller Sörtärnanfyndigheten en indikerad mineraltillgång om 77 256 ton med 62 g/t Ag, 0,3 % Cu, 6,8 % Zn och 3,0 % Pb över en minsta bredd av 4,5 m. Bedömningarna har godkänts av Göran Pettersson som är en av Fennoscandian Review Board registrerad kvalificerad person (QP).

Vi har nu påbörjat arbetet med att i mer detalj undersöka Vindfallfyndigheten samt arbetet med att erhålla nödvändiga tillstånd och planera för gruvdrift. Preliminärt gör LUAB bedömningen att tillstånds- och förberedelseprocessen kan ta i storleksordningen 18 månader, varefter produktionsutveckling kan inledas.