Bluelake Mineral AB

Stekenjokkprojektet i Bluelake Mineral AB
Lovisagruvan har sedan 2011 varit engagerat i utvecklingen av Stekenjokkprojektet som ägs och drivs av Bluelake Mineral AB. Lovisagruvans andel i Bluelake Mineral är f.n. ca 2 %.

Områdena kring Stekenjokk och Levi är välkända genom geologiska undersökningar av både SGU och Boliden. Under perioden 1976-88 bröts sammanlagt ca 7 Mton malm av Boliden på statens uppdrag. Minst lika mycket bedöms kunna finnas kvar att bryta. Metallpriserna var under denna period på en betydligt lägre nivå än de är idag.

En återstart av gruvan i Stekenjokk skulle kunna innebära upp till 600 nya arbetstillfällen i området. Vi ser fram emot att delta i arbetet med att tillsammans med samtliga intressenter på ett ansvarsfullt sätt förverkliga detta.

I början av oktober 2013 avstyrkte länsstyrelserna i Västerbotten respektive Jämtland att bearbetningskoncession skulle lämnas främst med hänvisning till att brytningen skulle störa renskötseln i området. Bergmästaren anslöt sig till denna uppfattning.

Bluelake Mineral har överklagat hos regeringen. I november 2017 skickade regeringen ärendet åter till Bergsstaten för ny behandling.

På initiativ av nuvarande huvudägare i Bluelake Mineral har Gruvutvecklingsbolaget Vilhelmina Mineral och det kanadensiska investeringsbolaget Forbes & Manhattan Inc. Under 2017 ingått avtal om finansiering. Forbes & Manhattan har investerat 15 MSEK för 50 % ägande i Bluelake Mineral.

Syftet är att utveckla Stekenjokkprojektet i Västerbotten och samtidigt det relativt näraliggande Jomafälten beläget i norska Røyrvik kommun i Nord-Trøndelag. Målet med samarbetet är att identifiera ytterligare mineralresurser och att återstarta gruvverksamhet.

Under 2018 har Bluelake Mineral AB och Dividend Sweden AB ingått avtal om ägarspridning. Avtalet innebär att Dividend Sweden genom en riktad nyemission förvärvar aktier i Bluelake Mineral varefter 90 % av dessa aktier delas ut till Dividend Swedens aktieägare. Genom transaktionen sker en ägarspridning som beräknas tillföra Bluelake Mineral mellan 3 000 och 4 000 nya aktieägare. I en mindre riktad emission har 6 MSEK tillförts projektet.

Bluelake Mineral förbereder för en listning på en marknadsplats under 2019.

Lovisagruvans ägarandel har genom de senaste emissionerna reducerat från 29 % till 2 % och Lovisagruvan har intagit en mera passiv ägarroll.