Prospektering & utveckling

Utvecklingsprojekt
Inom moderbolaget pågår arbete med att förädla malmen genom sortering, avskiljande av gråberg, och alternativet eget anrikningsverk. Beträffande sorteringsmöjligheterna kan det omfattande utvecklingsprojektet X-mine nämnas, där Lovisagruvan som ett av fyra europeiska gruvbolag deltagit med en betydande insats.

Prospektering
Prospektering sker nu i omedelbar närhet av den malmskiva som bryts. Dessutom har nya tillstånd att leta malm i närheten av Lovisagruvan erhållits under 2017 och prospekteringsarbete har inletts.

Även den näraliggande Håkansbodamineraliseringen med koppar, guld och kobolt ligger inom mindre än 1 kilometer från undersökningstillståndet för Lovisagruvan.

I april 2012 rapporterades en uppskattning av Håkansbodamineraliseringens halt och tonnage vilken var utförd av Thomas Lindholm på GeoVista AB. Lindholm är en av Fennoscandian Review Board registrerad kvalificerad person (QP) och uppskattningen anger att Håkansbodamineraliseringen innehåller 629 kton indikerad mineraltillgång med ca 1,4 % koppar och 0,4 g guld per ton med något silver och kobolt samt 1485 kton antagen mineraltillgång med 1,5 % koppar, 0,3 g guld per ton med något silver och kobolt.