Måsalycke

Lovisagruvan Utveckling AB och Göteborgsföretaget Svenska Sandprodukter AB har under 2018 tecknat avtal om utveckling av en titan- och zirkonfyndighet vid Måsalycke i Tomelilla kommun i Skåne.

Fyndigheten upptäcktes på 1980-talet av det statliga prospekteringsbolaget Sveriges Geologiska AB (SGAB) och utgörs av en sandsten med ovanligt hög halt av mineralen zirkon, rutil och anatas.

I samband härmed och i enlighet med det tecknade avtalet har Lovisagruvans helägda dotterbolag tecknat aktier i en riktad nyemission i Svenska Sandprodukter varigenom 20 % i ägarandel har uppnåtts. Lovisagruvan kommer nu att finansiera ett utvecklingsarbete med syfte att erhålla bearbetningskoncession och kommer när ansökan lämnas in att uppnå 75 % ägarandel.

Det finns inga moderna uppskattningar av områdets mineralförekomster, men enligt en rapport författad 1984 av geologerna N.A. Shaikh och A. Sundberg vid Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) Berggrundsbyrå (PRAP84022), så sägs att: ”En överslagsmässig beräkning på grundval av borrnings och analysresultat anger en sannolik malmvolym om ca 900 000 ton med ca 9-10 % TiO2-halt och ca 2 % ZrO2-halt.”

Observera att ovanstående citat avser historiska uppgifter och att underlagen för påståendet inte uppfyller dagens högt ställda krav på kvalitetskontroll, beräkning och rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver. Systemet med ackreditering av personer som gör uttalanden om mineraltillgångar var inte infört 1984, varför ackreditering enligt Fennoscandian Review Board saknas för båda författarna.

Fyndigheten är sedan 1995 klassad som riksintressant med avseende på värdefulla ämnen och material enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken.

Dess innehåll av titan förekommer i mineralen anatas och rutil vilka båda används i många industriella applikationer t.ex. vitt färgpigment för papper och plast, i svetselektroder, titanhaltiga kemikalier samt för tillverkning av titanmetall som i sin tur t.ex. används flitigt i medicinska applikationer samt inom flygindustrin.

Grundämnet zirkon är mycket motståndskraftigt mot korrosion och värme och används bland annat i specialstål, i energiapplikationer i bränsleceller, i keramer, vid gjutning, i svetselektroder, som slipmedel mm.

Utvecklingsarbetet har nu inletts genom undersökningsborrning och uttag av en mindre kvantitet material för metallurgiska försök. Analys av uppborrat material har inletts och görs dels med den röntgenutrustning som demonstreras inom ramen för X-mineprojektet dels med konventionella metoder.