Pahtohavare Joint Venture

Lovisagruvan ingick under början av 2015 avtal med australiska Hannans Reward Ltd om att utveckla kopparfyndigheten Pahtohavare. Lovisagruvan ABs innehav i projektet har under 2016 förts över till helägda Lovisagruvan Utveckling AB som nu innehar 35 % av projektet.

Pahtohavare ligger 8 km söder om Kiruna stad. Fyndigheten hittades 1984 och delar av fyndigheten har brutits av Outokumpu 1989-1996, under vilken period, uppskattningsvis 1,7 Mton med en kopparhalt om 1,9 % Cu och 0,9 g/t guld transporterades till deras anrikningsverk vid Viscariagruvan nordväst om Kiruna.

Vid Pahtohavare finns både kopparsulfid- och kopparoxidmineraliseringar. Lovisagruvans utvecklingsarbete i Pahtohavare koncentreras primärt mot en kopparoxidmineralisering benämnd Centrala Pahtohavare vilken bedöms kunna brytas i dagbrott.

Mineraltillgången i Centrala Pahtohavare har i augusti 2013, på uppdrag av tidigare ägare, beräknats av oberoende konsultföretaget SRK och då rapporterats ha en antagen mineraltillgång om 1,4 Mton, (Inferred Resource enligt JORC-koden), med 1,81 % koppar och 0,6 g guld per ton.

Flera metallurgiska försök har indikerat att kopparoxidmineraliseringen sannolikt kan anrikas t.ex. med lakning och att färdig koppar sedan kan framställas genom så kallad ”electro winning”.

Kostnaderna för brytning, utvinning och återställning etc. är ännu osäkra, men generellt kan sägas att dagbrottsbrytning är väsentligt billigare än underjordsbrytning. Produktionsstart kan inte förväntas förrän om ett antal år.

Under 2015-2018 genomförde Lovisagruvan AB undersökningsborrningar och lakningstest och har även under 2015-2017 låtit utföra provtagning och analysering av vatten på olika platser i området som ett led i den fortsatta undersökningen av miljöproblematiken vid Pahtohavare.

Arbetet med att samla in de uppgifter och genomföra de undersökningar som behövs för en ansökan om bearbetningskoncession pågår. En bearbetningskoncession, dvs. rätt att producera, gäller i 25 år enligt minerallagen och är nödvändig för att ta risken med fortsatt utvecklingsarbete. När tillstånd erhållits ökas Lovisagruvans andel i projektet till 51 %.

Ett dokument som beskriver projektet och ger relevant information för berörda har därför utformats. Detta samrådsunderlag bifogas här för allmän kännedom eftersom det även bland annat innehåller information om affärsmässigt intressanta aspekter.