Produktionsinformation

Lovisagruvan Rampdrivning

(Lovisagruvans produktionsflöde)

Introduktion
Brytningen sker på olika nivåer i gruvan och den djupaste är för närvarande 235 m under markytan. Malmen krossas innan den fraktas till Köping för vidare transport med båt till Stettin i Polen.
Bolaget har för närvarande en produktionstakt på ca. 3 500 ton per månad eller ca.40 000 ton om året. Uppfraktat tonnage och halter framgår av nedanstående tabell.

 

Ton Zn (%) Pb (%)
                   2005  13 314  10,12  6,82
2006 17 061 10,59 7,79
2007 17 172 9,92 8,29
2008 27 675 9,24 5,73
2009 31 733 8,94 9,13
2010 28 893 8,70 7,65
2011  37 579  8,08 7,53
 2012 39 003 7,46 7,82
2013 39 815 8,35 7,47
  2014 38 723 8,47 6,83
 2015 40 763 9,08 6,08
2016 37 452  8,82 4,50
2017 41 194 8,27  4,97
Januari 2018 4 224 8,28  4,99
Februari  3 624  7,90 4,67
Mars  3 302  7,34 5,23
April 3 312  7,70  5,19
Maj  4 488  7,86 4,95
Juni 3 218
Juli 1 236
Augusti 3 712
September
Oktober

 

Brytningsteknik
Lovisagruvan använder en gruvbrytningsteknik som utvecklats av bl.a. John Berge, tidigare VD och styrelseledamot. Tekniken innebär att den smala malmen tas ut separat och att det gråberg som måste brytas samtidigt lämnas kvar i gruvan med en särskild metod.

Metoden innebär en betydande kostnadsfördel jämfört med konventionell igensättningsbrytning.
Lovisagruvan äger rättigheten till brytningstekniken.

Miljö
Bolaget bedriver verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Den tillståndspliktiga verksamheten gäller brytning av zink- och blymalm i Lovisagruvan, Lindesbergs kommun. Verksamheten har de tillstånd som krävs för nuvarande verksamhet.

Verksamheternas miljöpåverkan utgörs i huvudsak av:
– I anspråktagande av mark
– Utsläpp till vatten
– Buller och vibrationer

Verksamheten bedrivs inom ramen för gällande villkor. En förbättrad hantering av gruvvattnet är under genomförande varigenom de redan små utsläppen reduceras väsentligt.