Marknad

Lovisagruvans malm med höga halter zink och bly samt lite silver levereras till ZGH Boleslaw i Polen för anrikning. Det pris som erhålles är direkt relaterat till metallpriserna och malmens metallhalter.

Zinkmetallen används främst som korrosionsskydd av stål vilket betyder att efterfrågan är beroende av bygg- och konstruktionsindustrierna samt bilindustrin.

Blymetallens dominerande användningsområde är för tillverkning av bilbatterier och andra batterier.

Metallmarknaden utvecklades gynnsamt under de första åren efter produktionsstarten 2004. Den allmänna råvaruboom som drivits fram av det stora behovet i Kina och andra s.k. emerging markets har inte minst gällt basmetallerna.

Zink nådde en toppnivå under 2006 och bly 2007. Sedan föll priserna tillbaka och fallet blev kraftigt 2008 vid finanskrisen. Redan under våren 2009 skedde återhämtning som blev kraftigare än de flesta bedömare kunde ana. Priserna varierade sedan kring normalnivåerna under ett antal år. Den relativa stabiliteten berodde delvis på att flera gruvor stoppat produktionen och planerade projekt senarelades. Under 2015 skedde ändå en försvagning som ledde till ytterligare åtstramning av produktionen. Under 2016 har en betydande prisuppgång skett som fortsatt och accelererat under slutet av 2017.

Den grundläggande optimismen om särskilt goda zink priser de närmaste åren består och grundas på den förväntade snabba utvecklingen i länder som Kina och Indien.

Dollarkursens utveckling har stor betydelse för vår svenska produktion. Kursen har varierat, delvist i motsatt riktning mot de i hög grad dollarbaserade metallpriserna. Under 2016 förstärktes kursen samtidigt med metallprisförstärkningen. En vändning nedåt inleddes under våren 2017. Under hösten har dollarkursen återhämtat sig en del.

Smältlönerna för zinkkoncentrat, som har en stor inverkan på Lovisagruvans ekonomi har varierat. Det är värt att notera att smältverken även får en andel av metallpriset genom de överutbyten som uppstår vid smältprocessen. Dessutom kan de emellanåt ta ut en betydande prispremie på den färdiga metallen. Bristen på koncentrat har pressat smältlönenivån under senare år.

För ytterligare information om metallpriserna se: http://www.boliden.se eller http://www.kitcometals.com/charts/.