Marknad

Lovisagruvans malm med höga halter zink och bly samt lite silver levereras till  ZGH Boleslaw i Polen för anrikning. Det pris som erhålles är direkt relaterat till metallpriserna och malmens metallhalter.

Zinkmetallen används främst som korrosionsskydd av stål vilket betyder att efterfrågan är beroende av bygg- och konstruktionsindustrierna samt bilindustrin.

Blymetallens dominerande användningsområde är för tillverkning av bilbatterier och andra batterier.

Metallmarknaden utvecklades gynnsamt under de första åren efter produktionsstarten 2004. Den allmänna råvaruboom som drivits fram av det stora behovet i Kina och andra s.k. emerging markets har inte minst gällt basmetallerna.

Zink nådde en toppnivå under 2006 och bly 2007. Sedan har priserna fallit tillbaka och fallet har blivit kraftigt under 2008 och förstärkts av den finanskris som blivit akut under hösten. Under våren 2009 har en återhämtning skett som blivit kraftigare än de flesta bedömare kunde ana. Priserna varierade sedan kring normalnivåerna under ett antal år. Delvis beror det på att flera gruvor stoppat produktionen och planerade projekt senarelagts. Under 2015 skedde en försvagning som ledde till ytterligare åtstramning av produktionen. Under 2016 har en betydande prisuppgång skett.

Den grundläggande optimismen om goda priser de närmaste åren består och grundas på den förväntade snabba utvecklingen i länder som Kina och Indien.

Dollarkursens utveckling har stor betydelse för vår svenska produktion. Kursen har varierat, delvist i motsatt riktning mot de i hög grad dollarbaserade metallpriserna. Under 2016 har dock kursen förstärkts samtidigt med metallprisförstärkningen.

Smältlönerna för zinkkoncentrat, som har en stor inverkan på Lovisagruvans ekonomi har varierat. Det är värt att notera att smältverken även får en andel av metallpriset genom de överutbyten som uppstår vid smältprocessen. Dessutom kan de emellanåt ta ut en betydande prispremie på den färdiga metallen.

För ytterligare information se: http://www.boliden.se.